x

CÁCH XEM VẬN HẠN TRONG LÁ SỐ TỬ VI

Ngày đăng: 30-04-2018

Cách xem vận hạn trong lá số Tử Vi!

Xem tiểu hạn trong lá số Tử Vi cần phải kết hợp với xem đại hạn trong 10 năm hiện tại. Tiểu hạn thường nương theo đại vận. Ví như đại vận tốt mà tiểu vận cũng tốt thì năm đấy sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Còn như đại vận xấu mà tiểu vận năm tốt thì cái tốt đấy cũng bị giảm đi nhiều. 

– Hạn một năm tốt đẹp nhưng trong năm đó hạn một tháng lại xấu cũng không đáng lo ngại.

– Trái lại hạn một năm xấu nhưng trong năm đó hạn một tháng lại tốt thì tất nhiên sự tốt đẹp cũng bị giảm bớt.

Cách luận đoán đại vận 10 năm

Luận Đại vận hay tiểu vận xem tốt xấu thế nào vẫn phải lấy Mệnh, Thân làm gốc. Xem cung Mệnh tốt xấu cường nhược thế nào mới nhìn đến Đại vận. Mệnh xấu quá thì xem thêm cung Thân (cung bản mệnh sau 30 tuổi) để xem có đỡ hơn không. Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng hạn tốt (Đại hạn và tiểu hạn). Trong Tử Vi thì Đại vận và Đại hạn đồng nghĩa (các sự việc trong khoảng chu kỳ 10 năm một). Tiểu vận và tiểu hạn đồng nghĩ (hạn 1 năm). Hạn tốt không bằng Phúc tốt. Vì chung quy lại có Phúc mới có phần.

Cung Mệnh như một chiếc xe, đại vận như những quãng đường đời mà ta sẽ gặp phải. Mệnh đẹp thì xe sang xế xịn chạy khỏe, đến đại vận tốt thì chạy băng băng trên đường. Gặp đại vận xấu tức quãng đường gập ghềnh khúc khuỷu thì chỉ chạy chậm hơn chứ xe không bị hỏng.

Các bộ cách cục trên lá số Tử Vi có những bộ mạnh như Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham Liêm. Những bộ nhẹ nhàng, ổn định là Cự Nhật, Tướng Phủ, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Nhật Nguyệt. Không đủ bộ là các sao Cơ Cự Đồng, Sát Phá Tham.

Mệnh Tài Quan có các bộ Vượng và bộ ổn định đến đại vận cũng các bộ vượng thì là vận phát tài, được thời phù. Ngược lại Mệnh Tài Quan có các các cục ổn định hoặc cho dù là cách cục vượng, đại tiểu vận gặp các bộ ổn định thì chỉ an ổn mà thôi.

Giải đoán tiểu hạn năm ta có câu phú sau

Kim nhân ngộ Khảm mệnh tu thương
Mộc mệnh lạc Ly hữu họa ương
Thủy ngộ Cấn cung ưng kiển trệ
Hỏa lai Đoài thương hỏa nan toàn
Thổ khắc Đông Nam phùng Chấn Tốn
Tu phòng nùng huyết cập kinh hoàng
Túng nhiên cát diệu tương phùng chiếu
Vị miễn quan tai náo nhất tràng

– Người mạng Kim mà hạn đi đến cung Tí là cung Khảm thuộc hành Thủy thì bị thương hại vì bản mệnh Kim sinh suất cho cung Tí Thủy, như thế ắt mệnh sẽ bi suy tàn.

– Người bản mệnh Mộc hạn đi đến cung Ngọ là quẻ Ly hành Dương Hỏa. Mệnh Mộc sinh cho cung Ngọ Hỏa, tất được sáng nhưng rồi lại tàn ra tro bụi, nên không tránh khỏi tai ương hoạn nạn nguy khổn đến bản thân.

– Người mệnh Thủy mà hạn đến cung Dần thuộc quẻ Cấn có hành Thổ thì mệnh Thủy bị Thổ khắc. Năm đó ắt ngưng trệ, bế tắc như sông rạch bị chặn ngưng.

– Người mệnh Hỏa hạn đến cung Dậu quẻ Đoài thuộc Kim tức mệnh Hỏa khắc cung Kim. Nghĩa là mệnh không có chỗ nương thân vì mình khắc chỗ đứng của mình. Vả lại Hỏa khắc Kim thì rồi Hỏa bị sa lầy vì nếu Kim bị khắc sẽ sinh ra Thủy mà khắc ngược lại Hỏa. Trong ngũ hành tương khắc chỉ có hành Kim là đặc biệt.

– Người mạng Thổ hạn hạn đi đến cung Mão có quẻ Chấn thuộc hành Mộc, Tốn cũng hàng Mộc khắc với mệnh Thổ là chỗ đứng khắc với mệnh mình và nặng nhất là cung Chấn vì Chấn tượng cho Lôi Đình, sấm sét nên những sự việc xảy ra thường bất ngờ và mãnh liệt cho người mệnh Thổ khi có lưu hạn ở đây.

Những trường hợp trên đây, nếu gặp Tuần, Triệt án ngữ, hay gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, cũng giải trừ được một phần lớn những sự chẳng lành.

 

 

Cách xem hạn trong Tử Vi

Cách xem vận hạn trong lá số Tử Vi

1. Các sao trong Tiểu vận

Thấy sao tốt mà không bị hung tinh phá, không bị Tuần Triệt cản, mới thật được tốt.

Thấy sao xấu, nhưng có sao giải (Khoa, Lộc, Khôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc) hay sao cản (Tuần, Triệt) thì tai hoạ giảm xuống hoặc tránh được.

Lưu ý xét các sao tại cung Tiểu hạn kết hợp các sao lưu chiếu vào Mệnh Tài Quan, Phúc Di Gia.

– Vận thi đậu, thăng tiến công danh:

Tiểu vận có: Xương, Khúc (đỗ đại học, nghiên cứu sinh, học bổng,…)

Khôi, Việt, (Quý nhân nâng đỡ, giao thiệp với người quyền quý)

Khoa, Quyền, Lộc (tài năng thực sự, uy quyền, kính nể)

Tả, Hữu, Tứ Linh

Long, Phượng, Hổ, Cái

Mã khốc khách (danh tiếng)

Đào, Hồng, Hỷ

Thai Phụ, Phong Cáo (bằng cấp, chứng chỉ)

Lưu Quốc Ấn vào Mệnh Tài Quan – tăng tiến chức vụ

– Đại Vận phát tài làm giàu:

Tham Vũ Lộc đồng hành

Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc

Lộc Mã giao trì

Sát Phá Tham hội Không, Kiếp

Tham Lang ngộ Hoả, Linh

Tử Phủ Vũ Tướng

– Vận thành hôn:

Hạn đến Phu/ Thê/ Mệnh/Thân thêm các sao Tả, Hữu, Song Hao, Long, Phượng, Tấu Thư, Riêu Thai, Đào Hồng Hỷ, Lưu Đào, Lưu Hồng, Lưu Thiên Hỷ, Lưu Hỷ Thần chiếu về thì tỷ lệ kết hôn rất cao. 

– Vận sinh con:

Hồng, Đào, Long, Phượng

Lưu Thiên Hỷ, Lưu Hỷ Thần, Lưu Thiên Đức, Lưu Nguyệt Đức hợp chiếu Phu/Thê/Tử

Vận đến cung Dương, có Nam Đẩu (Tử Vi, Thiên Đồng, Thái Dương, Thiên Cơ, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát) nhiều sao Dương: Sinh con trai

Vận đến cung Âm, có Bắc Đẩu (Liêm Trinh, Vũ Khúc, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Phá Quân) nhiều sao Âm: Sinh con gái

Cung Dương, Bắc Đẩu hay cung Âm, Nam Đẩu: Cứ theo nhiều sao Dương hay nhiều sao Âm mà đoán là sinh trai hay sinh gái. Cung Vô Chính Diệu: Xem Chính Diệu cung xung chiếu. Xem cả hai vợ chồng mới đúng.

Xem thêm: Hướng dẫn xem Tử Vi căn bản

– Vận tù tội:

Sát, Hình, Phá Liêm Hình, Liêm Phá, Liêm Tham (ở Tỵ Hợi)

Bạch Hổ + Đường Phù (Các cách trên, thêm Không Kiếp, Cô Quả, Lưu Hà, Kiếp Sát rõ hơn)

– Vận tán tài:

Đại Tiểu Hao

Kình, Đà

Lương thêm sát tinh

– Vận phát và tán:

Song Hao

– Vận thay đổi:

Thiên Đồng

Thiên Mã, Lưu Thiên Mã, Lưu Thái Tuế rơi cung nào biến động mạnh cung đó

– Vận ốm đau:

Kinh, Đà

Không, Kiếp

Tang Hổ, Lưu Tang Hổ

Rơi vào Mệnh/Thân/Ách/Tài/Quan thì bản thân ốm đau. Nằm ở các cung khác thì thân nhân ốm đau.

– Vận lừa gạt tai họa nặng:

Kình, Đà

Không, Kiếp + Hóa Lộc, Lộc tồn

– Hạn nhà có tang chế:

Lưu Mã ngộ Lưu Tang môn, Bạch Hổ, Lưu Khốc Hư, tam hợp hội chiếu Mệnh/Phúc. Tuy nhiên cần xem thêm tiểu vận năm vào cung gì, các tuổi cần xem có ứng vào cung số hay không… 

– Hạn Mua nhà đất trong Tử Vi

Lưu Đào Hoa Hồng Loan, Lưu Song Hao hoặc Lưu Thiên Mã, Lưu Thái Tuế, Lưu Tang Môn trong tam hợp chiếu về Điền thì bất ngờ có nhà đất hoặc thay đổi chỗ ở.

– Hạn chia tay trong Tử Vi

Lưu Đà La, Lưu bạch Hổ, Lưu Khốc Hư, Lưu Tang Môn hội chiếu về Phu Thê. Thêm các sao biến động thay đổi như Lưu Thiên Mã, Lưu Thái Tuế tại cung hoặc chiếu về.

– Vận chết:

Đại vận xấu báo hiệu sự chết (Tang Môn, Khốc Hư, VCD, Đại vận đến cung Ách mà Ách xấu, Đại vận hội nhiều sát tinh, không có sao cứu giải Hóa khoa, Hóa Lộc, Khôi Việt, Xương Khúc, Tả Hữu, Thiên Đồng, Thiên Lương…). Đặc biệt Mệnh Sát Phá Tham Liêm khi đại tiểu vận trùng phùng, là trúc la tam hạn rất dễ là đại vận Tử. Mệnh/Thân yếu, cộng với hàng Can của năm khắc hàng Can của tuổi thì dễ xảy ra hạn chết. 

Xem thêm: Ý nghĩa các sao Lưu niên khi giải đoán tiểu hạn năm

Nghiên cứu lá số Tử Vi, ta có thể biết được vận hạn cuộc đời của đương số. Trong Tử Vi, có các loại vận là: Đại vận 10 năm, tiểu vận 1 năm, vận tháng, vận ngày, vận giờ. Có người cho rằng: Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Phúc tốt hoặc Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt… Biết trước vận hạn giống như tự trang bị cho mình một tấm bản đồ “cuộc đời” tránh cho bản thân bị lạc đường.

Tư vấn xem vận hạn năm 2022

+ Luận giải tổng quan lá số Tử Vi trọn đời, 12 cung số trên lá số.

+ Luận giải vận hạn năm 2022, 2023 xem vận trình biến động như thế nào, có hạn lớn nhỏ gì trong năm, tổng quan cả năm thế nào, được mất, thành bại ra sao, cụ thể chi tiết từng tháng.

+ Xem công việc có thay đổi/thăng tiến gì không, tài lộc có khoản lộc nào không hay bị hao tài, xem chuyện tình cảm, gia đạo có hạn kết hôn/chia tay gì không, xem sức khỏe bệnh nạn nếu có của mình và những thành viên trong gia đình. Xem hạn sinh con/năm đẹp sinh con, hạn mua nhà/ thay đổi chỗ ở, xem học hành/thi cử/du học, xem hạn xuất ngoại/định cư, các hạn xấu nếu có… trong năm. Vui lòng liên hệ 0937531969 (Zalo).

+ Trả lời các câu hỏi của đương số. Phí chỉ 560,000đ.

Ngoài ra Hội còn có các gói xem Tử Vi chuyên sâu chuyên hóa giải cung xấu hạn xấu, tư vấn đầu tư làm ăn theo lá số Tử Vi, kết hợp Bát Tự Tứ Trụ, Quẻ Dịch. Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0937531969 (Zalo).

Bạn muốn lập lá số Tử Vi xem tại : https://tuvisonlong.com/lap-la-so-tu-vi/

3.3/5 - (9 bình chọn)

Chat ngay