x

Quẻ Dịch số 36: Địa Hỏa Minh Di “Quá Hà Sách Kiều” – Vô cùng khó khăn

Ngày đăng: 02-04-2021

Quẻ Địa Hỏa Minh Di đứng số 36 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Địa Hỏa Minh Di có điềm “Vô cùng khó khăn”, là quẻ hung trong kinh dịch. Xuất hành bất lợi, cãi cọ liên miên, mọi sự bất ổn, cầu tài không được, hôn nhân khó khăn.

Địa Hỏa Minh Di có Nội quái là: ☲ Ly hay Hỏa. Ngoại quái là: ☷ Khôn hay Đất. Ngũ hành quẻ: Thủy.

“Minh di” có nghĩa là “nhìn thấy kẻ bị thương” (minh: nhìn thấy, di: là kẻ bị thương), vì thế nó có hình tượng “qua sông phá cầu”.

“Quá hà” là qua sông, “sách” là phá bỏ, “kiều” là cầu. “Quá hà sách kiều” là chuyện một người định qua sông nhưng không muốn người khác đi trước mình, không muốn người khác qua sông liền tranh đi trước, qua sông liền phá cầu, khiến cho người không qua sông được. Kẻ gieo phải quẻ này gặp việc khó làm, có điềm “Vô cùng khó khăn”.

Hình tượng của quẻ Địa Hỏa Minh di

Vội vàng qua sông rồi phá cầu, đã không giúp người còn gây khó dễ cho người. Mọi việc đều uổng công phí sức.

Ngày xưa, Tào Tháo đánh Lưu Bị đã gieo quẻ hỏi việc trúng phải quẻ này. Quả nhiên, quân Tào đuổi đến Tương Dương, gặp cầu Tràng Bản. Trương Phi đứng trên cầu, đằng sau bụi bốc mù mịt. Tào Tháo tưởng quân địch mai phục. Trương Phi hét to, quân Tào bỏ chạy. Sau đó, ông ta phá cầu không cho quân Tào sang sông. Đúng là ứng với quẻ “qua sông phá cầu”, thật là “vô cùng khó khăn”.

Lời thơ của quẻ Minh di:

“Qua sông phá cầu, việc không thông,

Giao dịch xuất hành, chỉ uổng công.

Cầu tài cầu lộc, đều không được,

Hôn nhân góp vốn, phải về không.”

Lời đoán quẻ Địa Hỏa Minh Di

Xuất hành bất lợi, cãi cọ liên miên, mọi sự bất ổn, cầu tài không được, hôn nhân khó khăn.

Lời bàn: Qua sông phá cầu là việc bất nghĩa. Thấy việc bất nghĩa là hung.

Xem thêm: Lôi Thiên Đại Tráng

Đánh giá post

Chat ngay