x

Quẻ Dịch số 26: Sơn Thiên Đại Súc “Trận Thế Đắc Khai” Không còn trở ngại

Ngày đăng: 26-03-2021

Quẻ Sơn Thiên Đại Súc đứng số 26 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Thiên Đại Súc có điềm “không còn trở ngại”, là quẻ tốt trong kinh dịch. Gặp vận tốt, người đi có tin về, xuất hành đại cát, mọi sự thuận lợi.

Sơn Thiên Đại Súc có Nội quái là: ☰ Càn hay Trời. Ngoại quái là: ☶ Cấn hay Núi. Ngũ hành quẻ: Thổ.

“Đại súc” có nghĩa là “sức chứa lớn”, vì thế có hình tượng “thế trận được mở”.

“Trận thế đắc khai” là chuyện Quảng Thành Tử bị vây khốn trong trận Đăng hỏa, sai tướng Phan Thiên Ấn tế lễ mở trận Quần Tiên, phá tan trận Đăng Hỏa. Người gieo được quẻ này có điềm “không còn trở ngại”.

Hình tượng của quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Buồn bã khiến mặt mày ủ rũ, việc khó luôn canh cánh bên lòng. Từ nay mở ra trận thế mới, tùy ý hoạt động không còn lo gì nữa.

Ngày xưa, khi Triệu Tử Long bảo vệ gia quyến Lưu Bị đã gieo được quẻ này. Quả nhiên, ông ta đại chiến dốc Trường Bản, vượt trùng vây bảo vệ A Đẩu. Đúng là ứng với quẻ “Trận thế đắc khai”, thật là “không còn trở ngại”.

Lời thơ của quẻ Đại súc:

“Quẻ này lục hợp, thật là hay,

Cãi cọ mất dần, bệnh tật tan.

Hôn nhân góp vốn, đều như ý,

Cầu tài cầu lộc, được hanh thông.”

Lời đoán quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Gặp vận tốt, người đi có tin về, xuất hành đại cát, mọi sự thuận lợi.

Lời bàn: Đại súc là đã có đủ lực lượng, đủ sức mạnh để hành động. Phàm làm bất cứ việc gì đều phải chuẩn bị đầy đủ. Chuẩn bị đầy đủ thì thành công. Có chuẩn bị đủ các mặt thì mới triển khai công việc, bởi vì không thể làm ẩu làm bừa, dẫn đến làm hỏng, làm sai. Vì vậy, dù gieo được quẻ tốt nhưng nếu không làm theo hướng dẫn của quẻ, không ứng nghiệm.

Xem thêm: Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng

Đánh giá post

Chat ngay