x

Quẻ Dịch số 27: Sơn Lôi Di “Vị Thủy Phỏng Hiền” Bĩ cực thái lai

Ngày đăng: 26-03-2021

Quẻ Sơn Lôi Di đứng số 27 trong số 64 quẻ Kinh dịch. Quẻ Sơn Lôi Di có điềm “Bĩ cực thái lai”, đây là quẻ tốt khi gieo quẻ Kinh Dịch. Vị thuỷ phỏng hiền, đại cát đại lợi, mọi việc như ý, làm ăn gặp vận.

Quẻ Sơn Lôi Di có Nội quái là: ☳ Chấn hay Sấm. Ngoại quái là: ☶ Cấn hay Núi. Ngũ hành quẻ: Mộc.

“Di” có nghĩa là “nuôi dưỡng”, ăn uống là tự nuôi, vì vậy nó có hình tượng “đến thăm người hiền ở sông Vị”.

Vị thuỷ” là sông Vị, Phỏng hiền” là thăm người hiền đức. “Vị thủy phỏng hiền” là chuyện Khương Thái Công thuở hàn vi thường ngồi câu cá bên bờ sông Vị. Chu Văn Vương nghe tin, đích thân đến thăm, mời ra giúp nước. Thái Công lên xe về triều, được phong làm quốc phụ. Người gieo được quẻ này có điềm “Bĩ cực thái lai”.

Hình tượng của quẻ Sơn Lôi Di

Khương Thái Công câu cá trên sông Vị tay cầm cần câu, lòng u buồn. Bỗng gặp Văn Vương đến thăm, từ đó không còn bị giày vò nữa.

Ngày xưa, Gia Cát Lượng ẩn cư ở núi Ngoạ Long để luyện kinh văn, khi rỗi rãi đã gieo được quẻ này. Quả nhiên, ba anh em kết nghĩa vườn đào Lưu Quan Trường lên núi mời ông ra giúp nước. Lưu Bị bái Gia Cát Lượng làm quân sư. Đúng là ứng với quẻ “Vị thuỷ phỏng hiền”, thật là “Bĩ cực tháí lai”.

Lời thơ của quẻ Di:

“Văn Vương cầu hiền, bờ sông Vị,

Cầu danh cầu lợi, rất dễ dàng.

Giao dịch xuất hành, đều như ý,

Bệnh tật cãi nhau, cũng tiêu tan.”

Lời đoán quẻ Sơn Lôi Di

Vị thuỷ phỏng hiền, đại cát đại lợi, mọi việc như ý, làm ăn gặp vận.

Lời bàn: Muốn phát triển phải nuôi dưỡng chí khí, tập hợp lực lượng, xây dựng căn cứ. Muốn tồn tại lâu dài phải bảo dưỡng nguyên khí, bổ sung cái thiếu, sửa chữa chỗ khuyết. Vua Văn Vương sở dĩ lập lên sự nghiệp nhà Tây Chu là nhờ chỗ nuôi dưỡng nhân tài, thi hành nhân đức.

Xem thêm: Quẻ Sơn Thiên Đại Súc

Đánh giá post

Chat ngay