x

Quẻ Dịch 52 “THUẦN CẤN” Trở Ngại Trùng Trùng

Ngày đăng: 23-07-2021

Quẻ Thuần Cấn tên gọi khác là Cấn Vi Sơn hay Sơn Vi cấn, là quẻ Dịch số 52 trong số 64 Quẻ Kinh Dịch. Quẻ vừa tốt vừa xấu nhưng 70% là xấu.

Quẻ Thuần Cấn có Nội quái là: ☶ Cấn hay Núi. Ngoại quái là: ☶ Cấn hay Núi. Ngũ hành quẻ: Thổ.

Tượng quẻ: Sơn trùng sơn, núi đắp núi, đồi đắp đồi, núi non chập chùng, trùng trùng điệp điệp.

“Cấn” có nghĩa là “ngăn, dừng lại”, ngăn chặn không cho tiến

Ngày xưa, Tào Tháo vờ dâng dao quý, định giết Đổng Trác, Vương Tư Đồ gieo được quẻ này. Quả nhiên sự việc không thành, Tào Tháo phải lấy cớ cưỡi thử ngựa, chạy trốn. Đúng là ứng với quẻ Kinh Dịch này, nghĩa là “mọi việc bất thuận”.

Lời thơ của quẻ Cấn

“Thân lùn với táo, lấy được sao,

Giao dịch, kinh doanh, thật khó khăn.

Cầu tài, cầu lộc, đều không đến,

Hôn nhân, góp vốn cũng chẳng thành.”

Lời đoán của quẻ Sơn Vi Cấn: Đi không đến được, giao dịch trục trặc, hôn nhân không thuận, góp vốn không thành, cãi cọ sinh ra. Mọi sự việc nên đề phòng, tránh xung đột là thượng sách.

Lời bàn: Người gieo được quẻ này có điềm “Mọi việc bất thuận”.

Đánh giá post

Chat ngay