x

THÁNH BẢN MỆNH THEO TUỔI CỦA 12 CON GIÁP TRONG ĐẠO MẪU

Ngày đăng: 27-06-2021

Trong tâm linh tín ngưỡng, Thánh Bản mệnh là vị thần đứng đầu dẫn dắt người tu đạo đi đến với Mẹ – Đấng Tối cao trong đạo Mẫu Việt Nam – Hoàng Thiên Tiên Thánh Giáo. Người tu đạo sẽ phải tìm cho mình vị Thánh này để làm đối tượng chiêm nghiệm, hoặc thờ cúng, học tập. Đồng thời nhiếp hoá thân mình vào vị Thánh đó, họ sẽ là đối tượng thờ cúng suốt đời. 

Rất nhiều người tin vào thế giới tâm linh và mong muốn làm sao để mình có thể tránh được những điều đáng tiếc có thể xảy ra trong cuộc sống, trong công việc hay vấn đề công danh tài lộc. Một khi đã truy tầm và lựa chọn thì không nên thay đổi vị Thánh đó.

Thánh bản mệnh tuổi Tý

Canh Tý: Chầu Đệ Tam Thuỷ Cung, Đệ Nhị Hoàng Thái Tử Vương quan. 

Nam thủ mệnh Mai Hoa công chúa. 

Nữ thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

Lý Tư quân coi tội phúc.

Nhâm Tý: Đệ ngũ Hoàng Thái tử Vương quan, Cô Bảy Kim Giao, Cô Bơ Thác Hàn

Nam thủ mệnh Mai Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

Hạnh Tư quân coi tội phúc.

Giáp Tý: Chầu Bà Đệ Nhị Thượng Ngàn, Đệ Tam Hoàng Thái Tử Vương quan. Nam thủ mệnh Mai Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Hồng hoa công chúa

Đoài Tư quân coi tội phúc.

Bính Tý: Chúa Bán Thiên, Đệ nhị Hoàng Thái Tử Vương quan

Nam thủ mệnh Mai Hoa công

Nữ thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

Vương Tư quân coi tội phúc

Mậu Tý: Cô Bơ Hàn Sơn, Ngũ vị Hoàng tử (Hoàng Cả, Đôi, Bơ, Bẩy, Mười)

Nam thủ mệnh Mai Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

Hộ Tư quân kiểm soát tội phúc

Thánh bản mệnh tuổi Sửu

Ất Sửu: Đệ Ngũ Hoàng Thái Tử Vương Quan Tuần Tranh, Chầu bà Đệ tứ,

Nam thủ mệnh Hồng hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa

Điền Tư quân coi tội phúc.

Đinh Sửu: Chầu Bà đệ tứ, Quan Hoàng Lục

Nam thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa

Diệu Tư quân kiểm soát

Kỷ Sửu: Đệ Tứ Khâm sai Thánh chầu, Đệ Tam Hoàng Thái tử Vương quan, Cô Sáu Lục cung

Nam thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa

 Đồng Tư quân coi tội phúc

Tân Sửu: Quan Hoàng Bơ, Chầu Đệ Tứ Khâm Sai, Chầu đệ nhất Thượng thiên, Nam thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa

Cáo Tư quân coi tội phúc.

Quý Sửu: Thập nhị Tiên nàng Sơn Trang, Chúa Bán Thiên, 

Nam thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

 Nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa

Thân Tư quân coi tội phúc

Thánh bản mệnh tuổi Dần

Bính Dần: Quan Hoàng Bơ Thuỷ cung, Chúa Bán Thiên

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Hoàng hoa công chúa

Mã Tư quân coi tội phúc

Mậu Dần: Chầu bà Đệ tam, Tứ vị quan hoàng (Cả, Bơ, Bẩy, Mười)

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa

Na Tư quân coi tội phúc.

Canh Dần: Chầu đệ Tứ Khâm sai, Ngũ Vị Hoàng Tử, Đệ Tam Hoàng Thái Tử Vương quan

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa,

Nữ thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa

Trạch Tư quân coi tội phúc

Nhâm Dần: Quan Hoàng 5, Đệ tam Hoàng Thái tử Vương quan, Chầu Năm Suối Lân

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa

Diệu Tư quân coi tội phúc

Giáp Dần: Quan Hoàng Bơ, Chầu đệ Tứ Khâm sai, Cậu Bơ Thuỷ cung

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

Đỗ Tư quân quản cai tội phúc

Thánh bản mệnh tuổi Mão

Đinh Mão: Chầu bà Đệ nhị Thượng Ngàn, Chúa Bán Thiên

Nam thủ mệnh Quế hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Quế hoa công chúa

Hứa Tư quân coi tội phúc

Kỷ Mão: Đệ Tam Hoàng Thái Tử Vương Quan, Quan Hoàng Lục, Quan Hoàng Cửu

Nam thủ mệnh Quế Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa

Tống Tư quân coi tội phúc

Tân Mão: Chầu Bé Bắc Lệ, Đệ ngũ Hoàng Thái Tử Vương quan, Tứ phủ Thánh Cô (Cô Cả, Đôi, Bơ, Chín, Bé)

 Nam thủ mệnh Quế Hoa Công chúa

Nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa

Trương Tư quân kiểm soát tội phúc

Quý Mão: Chầu Đệ tứ Khâm sai, Quan Hoàng Bơ, Tam Toà Chúa Bói

Nam thủ mệnh Quý Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Quý Hoa công chúa

Huyền Tư quân cân đong tội phúc.

Ất Mão: Đệ ngũ Hoàng Thái tử Vương quan, Cậu Đôi Thượng Ngàn, Chầu đệ Tứ Khâm sai

 Nam thủ mệnh Quế Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Quế Hoa công chúa

Liễu Tư quân kiểm soát tội phúc

Thánh bản mệnh tuổi Thìn

Mậu Thìn

Đệ Tam Hoàng Thái tử Vương quan, Chầu bà Đệ tam, 5 quan Hoàng (Cả, Đôi, Bơ, Bẩy, Mười)

Nam thủ mệnh Lộc hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Lộc hoa công chúa

Mã Tư quân coi tội phúc

Canh Thìn: Đệ Ngũ Hoàng Thái Tử Vương quan, Đệ Tam Thánh Chầu

Nam thủ mệnh Lộc Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Lộc Hoa công chúa

Tống Tư quân coi tội phúc

Nhâm Thìn: Quan Hoàng 5, Ngũ vị Hoàng Tử (Hoàng Cả, Đôi, Bơ, Bẩy, Mười), Cậu Bơ Thuỷ Cung

Nam thủ mệnh Lộc Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Lộc Hoa công chúa

Triệu Tư quân coi tội phúc

Giáp Thìn: Tam Toà Chúa Bói, Chầu Đệ Nhất thượng thiên, Đệ Ngũ Hoàng thái tử Vương quan

Nam thủ mệnh Lộc Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Lộc Hoa công chúa

Trọng Tư quân coi tội phúc

Bính Thìn: Chúa Bán Thiên, Quan Hoàng Năm, Quan Hoàng Lục

Nam thủ mệnh Lộc Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Lộc Hoa công chúa

Kiền Tư quân quản cai tội phúc

Thánh bản mệnh Tuổi Tỵ

Kỷ Tỵ: Ngũ vị Tôn ông, Chầu Ba Thuỷ Cung

Nam thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa

Cao Tư quân kiểm tra tội phúc

Tân Tỵ: Ngũ vị Hoàng Thái Tử Vương Quan, Đệ tứ Thánh chầu, Cô bé Thượng Ngàn

 Nam thủ mệnh Hồng Hoa công 

Nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa

Cao Tư quân coi tội phúc

Quý Tỵ: Quan Hoàng Cả, Hoàng Cửu Cờn Môn, Đệ tam Hoàng Thái Tử Vương quan

Nam thủ mệnh Hồng hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Bạch hoa công chúa

Lương Tư quân coi soát tội phúc

Ất Tỵ: Chầu đệ Tứ Khâm sai, Đệ nhất Hoàng thái tử Vương quan, Cô Tám Đồi Chè

Nam thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa

Triệu Tư quân cân đo tội phúc

Đinh Tỵ: Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên, Chầu Đệ Tứ Khâm Sai, Đệ nhất Hoàng Thái Tử Vương quan, Đệ ngũ Hoàng Thái Tử Vương quan

Nam thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa

Dương Tư quân quản cai tội phúc

Thánh bản mệnh Tuổi Ngọ

Canh Ngọ: Đệ Nhất Hoàng Thái tử Vương quan, Chầu Cửu Sòng Sơn, Quan Hoàng Cả

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Phương Hoa công chúa

Lý Tư quân coi tội phúc

Nhâm Ngọ: Hoàng Bơ Thuỷ Cung, Cô cả Hoàng Thiên

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Phương Hoa công chúa

Bài Tư quân coi tội phúc

Giáp Ngọ: Ngũ vị Hoàng tử (Hoàng Cả, Đôi, Bơ, Bẩy, Mười), Đệ tứ Hoàng thái tử Vương quan

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa

Ngọ Tư quân coi tội phúc

Bính Ngọ: Chầu Đệ tứ Khâm sai, Đệ nhị Hoàng thái tử Vương quan

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Phương Hoa công chúa

Tái Tư quân kiểm soát tội phúc

Mậu Ngọ: Ngũ Vị Tôn Quan, Chầu Đệ tứ Khâm Sai

Nam thủ mệnh Anh Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Phương Hoa công chúa

Hoàng Tư quân kiểm soát tội phúc

Thánh bản mệnh tuổi Mùi

Tân Mùi: Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Đệ Tứ Hoàng Thái Tử Vương quan

Nam thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa

An Tư quân kiểm tra tội phúc

Quý Mùi: Ngũ vị Hoàng tử (Hoàng Cả, Đôi, Bơ, Bẩy, Mười), Cô Đôi thượng ngàn, Nam thủ mệnh Hồng Hoa

Nữ thủ mệnh Bạch Hoa

Châu Tư quân coi tội phúc

Ất Mùi: Đệ Tam Hoàng Thái tử Vương quan, Cô Bé Suối Ngang

Nam thủ mệnh Hồng hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa

Hoàng Tư quân coi tội phúc

Đinh Mùi: Quan Hoàng Bơ, Quan Hoàng Tư, Tứ phủ Chầu Bà (Chầu Nhất, Nhị, Tam, Tứ), Cô Sáu Lục cung

Nam thủ mệnh Hồng Hoa công chúa,

Nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa

Châu Tư quân quản cai tội phúc

Kỷ Mùi: Chầu Năm Suối Lân, Cô Sáu Lục Cung, Quan Hoàng Đôi

Nam thủ mệnh Hồng Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Bạch Hoa công chúa

Hạ Tư quân coi tội phúc

Thánh bản mệnh tuổi Thân

Nhâm Thân: Đệ Tam Hoàng Thái tử Vương quan, Hắc Hổ đại tướng

Nam thủ mệnh Hằng Nga công chúa

Nữ thủ mệnh Sơn Nga công chúa

Phổ Tư quân coi tội phúc

Giáp Thân: Chầu 9 Sòng Sơn, Đệ Nhất Thánh Chầu, Đệ Tam Hoàng Thái tử Vương quan

Nam thủ mệnh Hoàng Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Sơn Nga công chúa

Lã Tư quân kiểm soát tội phúc

Bính Thân: Quan Hoàng Đôi, Đệ ngũ Hoàng Thái Tử Vương quan, Bạch Hổ thần tướng

Nam thủ mệnh Sơn Nga công chúa

Nữ thủ mệnh Hằng Nga công chúa

Phó Tư quân coi tội phúc

Mậu Thân: Đệ ngũ Hoàng Thái tử Vương quan, Cô Năm Suối Lân

Nam thủ mệnh Hằng Nga công chúa

Nữ thủ mệnh Sơn Nga công chúa

Tống Tư quân coi sổ tội phúc

Canh Thân: Chầu Tám Bát Nàn, Cô Chín Sòng Sơn

Nam thủ mệnh Hằng Nga công chúa

Nữ thủ mệnh Sơn Nga công chúa

Tống Tư quân coi tội phúc

Thánh bản mệnh tuổi Dậu

Quý Dậu: Chầu bà Đệ tứ, Ngũ vị Tôn ông

Nam thủ mệnh Thượng Thiên công chúa

Nữ thủ mệnh Thuỷ Tiên Công chúa, Thành Tư quân kiểm soát tội phúc

Ất Dậu: Chầu Lục cung nương, Đệ Tam Thuỷ cung Thánh Chầu, Cô Bơ Hàn Sơn, Nam thủ mệnh Thượng Thiên công chúa

Nữ thủ mệnh Thuỷ Tiên công chúa

An Tư quân coi tội phúc

Đinh Dậu: Tiên Chúa Thác Bờ, Đệ Tam Chúa Mường Cao Mại chúa tiên, Đệ Tam Hoàng Thái tử Vương quan, Hoàng Bẩy Bảo Hà

Nam thủ mệnh Thượng Thiên công chúa

Nữ thủ mệnh Thuỷ Tiên công chúa

Phó Tư quân kiểm soát tội phúc

Kỷ Dậu: Quan Hoàng Bơ, Chầu Lục Cung Nương, Đệ Nhất Thánh cô, Đệ nhất Hoàng Thái tử Vương quan

Nam thủ mệnh Thượng Thiên công chúa

Nữ thủ mệnh Thuỷ Tiên công chúa

Hoàng Tư quân cai quản tội phúc

Tân Dậu: Chầu Bé Bắc Lệ, Quan Hoàng Mười Nghệ An

 Nam thủ mệnh Thượng Thiên công chúa

Nữ thủ mệnh Thuỷ Tiên công chúa

Nhâm Tư quân coi tội phúc.

Thánh bản mệnh tuổi Tuất

Giáp Tuất: Hoàng Bơ Thuỷ Cung, Tam vị quan lớn (Giám sát, Bơ Phủ, Tuần Tranh )

Nam thủ mệnh Tố Hoa công 

Nữ thủ mệnh Thanh Hoa công chúa

Quyền Tư quân kiểm soát tội phúc

Bính Tuất: Thập Nhị Tiên Nàng Sơn trang, Đệ Tam Hoàng Thái tử Vương quan, Bạch Hổ thần tướng

Nam thủ mệnh Tố Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Thanh Hoa công chúa

Cổ Tư quân kiểm soát tội phúc

Mậu Tuất: Đệ Thất Hoàng Thái tử Động Đình Vương quan, Đệ Tam Hoàng Thái Tử vương quan

Nam thủ mệnh Tố Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Thanh Hoa công chúa

Dục Tư quân coi tội phúc

Canh Tuất: Đệ nhị Hoàng thái tử Vương quan, Bạch Hổ Thần tướng, Cô Đôi Thượng Ngàn

Nam thủ mệnh Tố Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Thạch Hoa công chúa

Tân Tư quân coi tội phúc

Nhâm Tuất: Chầu Mười Đồng Mỏ, Chầu Bơ Thuỷ Cung, Hoàng Bảy Bảo Hà, Cậu Bơ Thoải

Nam thủ mệnh Tố Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Thanh Hoa công chúa

Cổ Tư quân kiểm soát tội phúc

Thánh bản mệnh tuổi Hợi

Ất Hợi: Hoàng Bơ Thuỷ Cung, Chầu đệ Tứ Khâm sai, Thập nhị Tiên Nàng Sơn Trang

Nam thủ mệnh Bảo Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Châu Hoa công chúa

Thành Tư quân coi tội phúc

Đinh Hợi: Ngũ vị Hoàng Thái Tử Vương quan, Đệ Cửu Sòng Sơn Thánh Chầu, Hội đồng Hoàng Quận (Thánh cậu), Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Nam thủ mệnh Bảo Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Châu Hoa công chúa

Bốc Tư quân kiểm soát tội phúc

Kỷ Hợi: Chầu Cửu Sòng Sơn, Ngũ vị Hoàng tử, Chầu đệ nhị Thượng Ngàn, Đệ Tam Hoàng thái tử Vương quan

Nam thủ mệnh Bảo Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Châu Hoa công chúa

Bốc Tư quân coi tội phúc

Tân Hợi: Quan Hoàng Bơ, Thập Nhị Tiên Nàng Sơn Trang, Tứ Phủ Thánh Cô (Cô Cả, Đôi, Bơ, Chín)

Nam thủ mệnh Bảo Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Châu Hoa công chúa

Thập Tư quân coi tội phúc

Quý Hợi: Hưng Đạo Đại Vương, Quan Hoàng Chín Cờn Môn, Cô Bé Bắc Lệ, Nam thủ mệnh Bảo Hoa công chúa

Nữ thủ mệnh Châu Hoa công chúa

Cổ Tư quân kiểm soát tội phúc

Xem thêm: Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

0/5 (0 Reviews)

Chat ngay